WHISTLEBLOWING

Podání oznámení dle směrnice o ochraně oznamovatele

BERTRAMS Pečky, spol. s r.o., IČ: 47543604, se sídlem Třída 5. května 183, Pečky  (povinný subjekt) v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) informuje oznamovatele, jejichž práva jsou chráněna, o procesu podání oznámení.

Přínosem Směrnice pro oznamovatele je chráněné postavení, oznamovatel nesmí být vystaven odvetným opatřením.

Přínosem pro BERTRAMS Pečky, spol. s r.o. (povinný subjekt) je možnost odhalit včas případné závadné postupy a činnosti.

Oznamovatelem může být zaměstnanec, uchazeč o zaměstnání, stážista, dodavatel nebo zájemci o zakázku apod, tj. i ten, kdo pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost.

Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatel, tj. od osob vykonávající závislou práci v základním pracovněprávním vztahu, službu, dobrovolnickou činnost a dále odbornou praxi nebo stáž.

Směrnice nechrání oznamovatele uvádějící vědomě nepravdivé skutečnosti.

Podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem podle zákona o ochraně oznamovatelů a lze za tento přestupek uložit pokutu do 50 000 Kč.

Anonymní oznámení nebudou povinným subjektem přijímána ani vyřizována. Anonymním oznamovatelům nenáleží ochrana dle zákona o ochraně oznamovatelů.

Oznámení

Co je možné v souladu se Směrnicí oznámit?

Informace fyzické osoby o možném protiprávním jednání, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností, které má znaky trestného činu nebo přestupku, porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis EU upravující oblasti:

 • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 • daně z příjmů právnických osob,
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • ochrany spotřebitele,
 • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • ochrany životního prostředí,
 • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat  a jejich zdraví,
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie Obsah oznámení:

Doporučený obsah Oznámení.

Pro účely řádného posouzení a prošetření oznámení se v oznámení doporučuje uvést alespoň tyto informace:

 1. identifikace osob podezřelých z nekalého jednání a všech dalších zúčastněných osob,
 2. podrobný popis nekalého jednání,
 3. konkrétní důkaz o nekalém jednání, případně jakékoliv konkrétní poznatky, které podporují podezření z nekalého jednání,
 4. jakýkoliv kontakt oznamovatele určený výhradně pro potřeby příslušné osoby,
 5. datum podání oznámení,
 6. údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele (oznámení nemusí obsahovat tyto údaje, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa).

Anonymní oznámení nebudou povinným subjektem přijímána ani vyřizována. Anonymním oznamovatelům nenáleží ochrana dle zákona o ochraně oznamovatelů.

Po posouzení obsahu oznámení porušení může vzniknout potřeba ze strany BERTRAMS Pečky, spol. s r.o. (povinného subjektu) oznamovatele kontaktovat s žádostí o jeho doplnění či bližšího objasnění jím uvedených informací.

V takových případech se BERTRAMS Pečky, spol. s r.o. (povinný subjekt) obrací na oznamovatele, a to současně za předpokladu, že tento postup nepovede k ohrožení zájmu na ochraně totožnosti oznamovatele. Jak podat oznámení:

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému povinného subjektu:

 • písemně na emailovou schránku: oznameni@bertrams.cz
 • písemně (listinnou poštou – v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem „WHISTLEBLOWING –NEOTVÍRAT“) na adresu: BERTRAMS Pečky, spol. s r.o., Třída 5. května 183, Pečky 289 11
 • telefonicky na telefonní lince: 734 621 099 o provozní doba telefonní linky: 9:00 – 10:00
 • osobně (po dohodě s příslušnou osobou)

Prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti ČR (více informací je uvedeno na webové stránce oznamovatel.justice.cz, na které lze taktéž oznámení podat).

Příslušná osoba

Příslušná osoba se jako jediná smí seznamovat s oznámeními a tedy je i posuzovat.

Příslušnou osobou je Květa Skalická

Kontakt: Květa Skalická, telefonní číslo: 734 621 099

E-mail: oznamovatel@bertrams.cz

Doručovací adresa: BERTRAMS Pečky, spol. s r.o., Třída 5. května

183, Pečky 289 11

Zpracování osobních údajů Rozsah a účel zpracování:

Jakékoli zpracování osobních údajů v souvislosti s vnitřním oznamovacím systémem bude prováděno v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a se zákony o ochraně osobních údajů.

V rámci prošetřování oznámení je třeba zpracovávat pouze takové osobní údaje, jejichž zpracování je nezbytné a účelné. Osobní údaje, které jsou pro vyřízení daného oznámení zjevně nepodstatné, se neshromažďují, a jsou-li získány náhodou, jsou bez zbytečného odkladu vymazány.

Právní základ:

V souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR jsou zpracovávány a uchovávány osobní údaje z následujících zákonných důvodů:

 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1, písm. c) GDPR), která se na správce vztahuje;
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1, písm. f) GDPR) příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Doba uchování:

Příslušná osoba je povinna v elektronické podobě vést evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu:

 1. datum přijetí oznámení,
 2. jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li jim tyto údaje známy,
 3. shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li jim její totožnost známa,
 4. datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou nebo pověřeným zaměstnancem a jejich výsledek.

Poskytnuté osobní údaje budou v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů evidovány a uchovávány po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.

Proces vyřízení oznámení

 • Oznámení lze provézt ústně nebo písemně, na žádost oznamovatele i osobně.
 • Příslušná osoba musí do 7 dnů vyrozumět oznamovatele o přijetí oznámení.
 • Do 30 musí vyrozumět oznamovatele o výsledku přezkoumání.
 • Lhůtu lze dvakrát prodloužit o 30 dnů.
 • Příslušná osoba musí navrhnout povinnému subjektu opatření k předejití nebo nápravě protiprávního jednání.
 • Oznámení bude archivováno po dobu 5 let.